BASIC INFORMATION
Product groupFront loader accessories
Brand / modelMichalak Widło-Krokodyl ładowarka osprzęt ładowacz
Extra optionsNew/unused
DETAILS
Accessory typePallet forks
Other informationOfe­ru­jemy Pań­stwu pro­fe­sjo­nalny osprzęt do łado­wa­czy czo­ło­wych, łado­wa­rek tele­sko­po­wych i mini­ła­do­wa­rek z moco­wa­niem EURO w stan­dar­dzie. Jest on dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem łado­wa­czy z naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych firm, jak: JCB, Mani­tou, Tha­ler, Schaf­fer, Weide­mann i inne.
Cechy, które wyróż­niają nasze produkty:
• bar­dzo sta­bilne, testo­wane w natu­ral­nych warun­kach kon­struk­cje
• wszyst­kie ele­menty natar­cia wyko­ny­wane ze stali HB 400
• este­tyczne malo­wa­nie prosz­kowe
• moco­wa­nie EURO w stan­dar­dzie
• opcjo­nal­nie dostępne inne rodzaje moco­wań

zęby kute (810 mm & 680 mm)
sze­ro­ko­ści: 1,2 m — 2,4 m
2 siłow­niki

1,3m - 3 550 zł

Jesteśmy producentem maszyn rolniczych budowlanych oraz komunalnych,
więcej informacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie,

e-mail: biuro@agromichalak.pl

*** www.agromichalak.pl ***
This Michalak -widlo-krokodyl-ladowarka-osprzet-ladowacz front loader accessories is not available anymore. This Michalak -widlo-krokodyl-ladowarka-osprzet-ladowacz front loader accessories was produced in -. On Mascus UK you can find more Michalak -widlo-krokodyl-ladowarka-osprzet-ladowacz front loader accessories. Details - Accessory type: Pallet forks